Òrgans de govern

Assemblea General

L’Assemblea General constitueix l’òrgan del Barcelona Urban Clúster que delibera sobre els assumptes d’interès per a l’Associació, adopta acords en l’àmbit de la seva competència i controla l’activitat de la Junta Directiva. Les funcions de l’Assemblea es desglossen en dues formes:

Assemblea Extraordinària

 • Elegeix els membres de la Junta Directiva.
 • Modifica els estatuts.
 • Acorda la transformació, difusió, escissió o dissolució de l’Associació.
 • Acorda l’ingrés i la baixa a federacions o confederacions.
 • Aprova el reglament de règim intern i les seves funcions.

Assemblea Ordinària

 • Aprova la gestió de la Junta Directiva, el pressupost i els comptes anuals.
 • Acorda la forma i l’import de les contribucions al finançament de l’Associació o al pagament de les seves despeses.

Junta Directiva

La Junta Directiva és l’òrgan que administra i representa el Barcelona Urban Clúster. La Junta està investida per obrar en nom de l’Associació, regular els seus procediments i dur a terme tots els actes necessaris per al compliment de les finalitats de l’Associació en els termes previstos a la llei. També corresponen a la Junta les següents funcions:

 • Admetre o denegar la inscripció dels socis que sol•licitin l'admissió.
 • Nomenar i cessar el director general, si s’escau.
 • Examinar, aprovar o rectificar les propostes que formuli el director general.
 • Representar l’Associació jurídicament.
 • Fixar les despeses generals de l’Associació i proposar a l’Assemblea General les quotes que han de satisfer els socis de l’Associació.

COMPOSICIÓ DE LA JUNTA DIRECTIVA 

Sr. Joan Pla (Orim Real Estate)- President

Sra. Teresa Batlle (Pich-Aguilera Arquitectes)- Vicepresidenta

Sr. Antoni Gil (Cuatrecasas)- Secretari

Sr. Lluis Cases (Garrigues Advocats)- Vicesecretari

Sra. Anna Gener (Aguirre Newman)

Sra. Patricia Martínez (Tarraco Constructora)

Sr. Josep Mª Milà (Santa & Cole Neoseries)

Sr. Josep Miarnau (Comsa Corporación)

Sr. Enric Batlle (Batlle i Roig Arquitectes)

Sr. Ramón García-Bragado (Miliners Advocats)

Sr. Albert Castro (Círculo Meridiana)

Comissió Executiva

La Junta Directiva pot designar d’entre els seus membres una Comissió Executiva, que tindrà el caràcter de comissió delegada a la qual correspondran totes les facultats i competències de la Junta Directiva, excepte les legals o estatuàriament indelegables.

La Comissió Executiva es regeix per les disposicions estatuàries relatives a l’organització i el funcionament de la Junta Directiva.

COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ EXECUTIVA

Sr. Joan Pla                       Orim Real Estate                       President

Sra. Teresa Batlle            Pich-Aguilera Arquitectes        Vicepresidenta

Sr. Antoni Gil                    Cuatrecasas                               Secretari

Sra. Patricia Martínez     Tarraco

Sr. Josep Maria Milà        Santa & Cole

Sr. Jordi Puig                     BUC                                             Director general 

Subscriu-te al newsletter
Contacte
Barcelona Urban Clúster
C/Tusset, 23-25, 4º Planta.
Barcelona 08006.
+34 93 419 48 86
Segueix-nos